Scroll to top

Vodičské kurzy

SkupinaMotorové vozidloVek
A1a) Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg.
b) Motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.
16
A2Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.18
Aa) Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.
Výkon presahuje 35kW.
b) Motorové trojkolky , ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.
24
BMotorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.
17
TPoľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.17
CMotorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.21
CEJazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.21
DMotorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.24
DEJazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.24

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia

Pre získanie vodičského oprávnenia musí uchádzač spĺňať nasledovné podmienky:

 • dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia
 • má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • je zdravotne spôsobilý,
 • je psychicky spôsobilý pre skupiny C,D,CE,DE
 • podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak nie je ustanovené inak,
 • získal odbornú spôsobilosť,
 • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • nemá zadržaný vodičský preukaz,
 • nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
 • nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny

Zvyčajným bydliskom je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku:

 • z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb,
 • z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,
 • z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do tohto miesta sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričom navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.

Začiatok výcviku

Tlačivá potrebné k zaevidovaniu  do kurzu:

 1. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je súčasťou žiadosti
  • vytlačiť obojstranne
 1. Prihláška do kurzu
 2. Doklad o psychickej spôsobilosti /pre skupiny C, CE, D, DE/ – vystaví dopravný psychológ

Ukončenie výcviku

Výcvik vodiča sa ukončí :

 1. ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia,
 2. po ukončení výcviku prihlasuje žiadateľa autoškola na príslušný orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly, alebo sídla jej prevádzky.

Skúška

Ku skúške sú potrebné:

 1. kolky príslušnej hodnoty
 2. potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
 3. občiansky preukaz
 4. vodičský preukaz, ak ide o rozšírenie vodičského oprávnenia.

Sadzobník kolkov

Skúška pre skupiny:HodnotaKód
A1, A2, A16,50 €455
B, T 33,- €457
C, CE, D, DE 66,- €459
Opakovaná skúška
A1, A2, A4,- €456
B, T8,- €458
C, CE, D, DE16,50 €460

Kolky sa kupujú v Klientskom centre vo Vranove nad Topľou.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.